เที่ยวทะเลเมกา 20ที่เที่ยวอเมริกา สวยขั้นเทพไปเมื่อไหร่ ต้องไม่พลาดเที่ยว

เที่ยวทะเลเมกา อาราม Melkและทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ ตั้งอยู่รมฝั่งแม่น้า ดานูบ เป็นอารามที่ก่อสร้าง เป็นศิลปะบารอค ที่สวยงามมาก ซึ่งดูแล้วเข้มแข็งและ หรูหราทั้งประติมา กรรม ตกแต่งสีทอง เหลืองอร่ามและมีจิตร กรรมฝาผนังด้วย อาจารย์นฤดีเล่าว่า เดิมบาทหลวงต้องมา เรียนเทวิวทยาที่ อารามแห่งนีกแห่งหนึ่ง ที่แวะชมคือทิวทัศน์ภู เที่ยวภูเขาเมกา

เขาแอลปออสเตรีย ณ ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ คือมีทะเลสาบคล้าย เสี้ยวพระจันทร์มีหมอก ลงมากจึงไม่เห็นความงาม ของทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ รัฐลีคเทนสไตน์ ตั้งอยเู่หนือระดับ น้ำทะเลถึง 2599 เมตร มีเนื้อที่กว้างเพียง 12 ก.ม. ยาว 24 ก.ม. มีหมู่บา้น 11หมู่บา้น มีประชากร 33,000 คน บาคาร่า 188

มีเจ้าปกครองและ สืบราชวงศ์ต่อๆกันมา เป็นเพียงเจ้าไม่ไดเ้ป็นถึง กษัตริย์ปัจจุบันก็ยัง มีเจ้าปกครองมี ปราสาทอยู่บนเชิงเขา สามารถมองเห็นได้กล่าวกันว่าเจ้าผู้ครอง รัฐนี้มีทรัพยส์มบัติ มากมายโดยเฉพาะ ภาพวาดล้าค่ามีมาก กวา่กัษติรย์องค์ใดใน ยุโรปความเป็นมาของ รัฐนี้เริ่มเป็นเมืองวาดุส เที่ยวสวนสนุกเมกา

เที่ยวทะเลเมกา

เมื่อปีค.ศ. 1342 ต่อมาปี ค.ศ. 1749 ได้ตั้งเป็นรัฐอิสระ ปีค.ศ. 1809 ประกาศเป็นรัฐอิสระ ไม่ขึ้นกับยุโรปและ สมัครเข้าเป็นสมาชิก ยุโรเมื่อปีค.ศ. 1990ชมเมืองพบที่ทำการ ของรัฐหรือศาลา กลางเป็นอาคารเล็กๆ หลังเดียวประกอบ ด้วยกระทรวงต่างๆ อยู่ในอาคารหลังนี้ เดินชมแกลลอรี่แสดง baccara 2020

เที่ยวทะเลเมกา ที่อเมริกาทะเลสวยหรือป่าว ? เเละที่พักที่เที่ยวจะราคาแพงหรือป่าว ? เเละการเดินทางไปทำอะไรบ้าง?

ภาพเขียนและ ประติมากรรม มีประติมากรรมขนาดใหญ่ บางชิ้นตั้งแสดงอยู่ กลางแจ้งเข้าไปใน ที่ทำการไปรษณีย์ พบว่ามีบริการอินเตอร์เน็ต เพยีงที่เดียวพบคนไทย 2 คนในร้านขายของ ที่ระลึกตัวเมืองไม่ใหญ่ นักผู้คนก็ไม่มากนัก เข้าประเทศสวิต เซอร์แลนด์แรมในโรงแรมกลาง หุบเขาแอลป์ เที่ยวเมกาหน้าหนาว

เส้นทางช่วงนี้ผ่าน ทะเลสาบมากมาย หลายแห่งเนื่องจาก มีน้ำแข็งก้อนมหึมา บนภูเขาไหลเป็นธารน้ำ แข็งลงมาแล้วกด ทับพื้นดินเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นธารน้ำแข็ง ขนาดใหญ่เมื่อน้าแข็ง ละลายจึงกลายเป็น ทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย ในประเทศสวิต เซอร์แลนด์ริมทะเลสาบ บางช่วงเขาทำเป็น

เที่ยวทะเลเมกา

อุโมงคเ์พราะคงสร้าง เป็นถนนยากมากถนน บางช่วงทำเป็นหลังคา คงจะป้องกันก้อนหิน ถล่มลงมาโรงแรมในหุบเขาUnterschachen ชื่อ Hotel Alpinaเป็นอาคารสามชั้น มองเห็นภูเขาและ หิมะรอบทุกทิศทีเดียว บ้านเรือนก็มีหิมะ บนหลังคา รวมทั้งสนามหญ้า ก็มีหิมะเช่นกัน เที่ยวเมากาหน้าร้อน

พาเที่ยวอเมริกาใน 10 สุดยอดเมืองที่คุณต้องไปสัมผัสให้ได้ เเละสัมผัสกับบรรยากาศที่สบาย

เมืองลูเซิร์น Luzer เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจ กลางของสวติเซอร์แลนด์ และอยู่ริมทะเลสาบ สี่พนัธรัฐเมืองลูเซิร์น เป็นเมืองศูนยก์ลาง ทางเศรษฐกิจวัฒน ธรรมและการท่องเที่ยว ของสวติเซอร์แลนด์ เมื่อถึงเมืองลูเซิร์น อาจารย์นฤดีพา ไปชมอนุสาวรีย์ สิงโตที่หน้าผาสะพานชาเปล Chapel Bridge เที่ยวเมากา งบเท่าไหร่

ซึ่งเป็นสะพานไม้โบราณ และเป็นสัญญลักษณ์ ของเมืองลูเซิร์น มีอายุกว่า 650 ปีต้องซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ หลายครั้งล่าสุดเกิด เพลิงไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1993 ต้องสร้างสะพานใหม่ เกือบทั้งหมดตามแบบ ของเดิมใกล้ๆ สะพานมีหอคอยกลางน้ำ เป็นหอคอยแปด เหลี่ยมตั้งอยู่กลาง แม่น้ำเดิมใช้เป็นคุกขัง นักโทษแต่ปัจจุบัน ทำเป็นร้าน

มือง Zurich เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของสวติเซอร์แลนด์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติของ สวติเซอร์แลนด์ มีโบราณวัตถุที่ถูก จัดแสดงไว้น่าชมมาก มีทั้งสมัยก่อนประวิตัศาสตร์ เช่นโครงกระดูกคน ที่ถูกฝังพร้อมเครื่อง ใช้ที่วางไว้ข้างๆโบราณ วัตถุสมัยประวิตัศาสตร์ ก็มีหลากหลาย ซึ่งเขาจัดแสดงไว้ เที่ยวเมากาที่ไหนดี

เที่ยวทะเลเมกา ชายหาดที่ดีที่สุดใน สหรัฐอเมริกา – รางวัล Travellers’ Choice

ในชั้นใต้ดินด้วยใกลๆ้ พิพิธภัณฑ์มีย่าน การค้าห้างร้านที่หรูหรา บนถนน Bahnhof ซึ่งเขาทำเป็นชั้น ใต้ดินด้วย ชมสินค้าในชั้น ใต้ดินซึ่งมีสินค้า หลากหลายที่ราคา แพงสำหรับคนไทย ไปริมทะเลสาบเพื่อ รับประทานอาหาร กลางวันเป็นอาหาร ที่แจกให้คือไสก้รอก เที่ยวเมากาพัก ที่ไหนได้บ้าง

ขนมปังและเครื่องดื่ม บรรยากาศริมทะเล สาบก็ดีมีที่นั่ง ให้รับประทานและ ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบไปด้วยเดิน ทางต่อเข้าประเทศ เยอรมนัอีกครั้งด่าน เข้าเยอรมันช่วงนี้ ต้องนำพาสปอร์ต ของทุกคนไปให้เจ้าหน้า ที่ตรวจอีกครั้งจึง เสียเวลาพอสมควร บางคนใส่ไว้ในกระเป๋า ใบใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ท้อง รถยนต์ต้องเสียเวลา

ค้นเมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปยังเมือง Konstanz ซึ่งตั้งอยู่ ริมทะเลสาบ Konstanz เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดของยุโรปอีกทั้ง เป็นพรมแดนธรรมชาติ ระหว่าง 3 ประเทศด้วยกัน คือเยอรมัน ออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด์ แวะชมเมืองและทิวทัศน์ ริมทะเลสาบ ผู้คนนั่งทานอาหาร และเครื่องดื่มริมถนน คนเดินกันมาก เที่ยวเมากาที่เที่ยวเยอะ

เที่ยวต่างประเทศ 10 หมู่เกาะ สุดโรแมนติกในสหรัฐอเมริกา – ท่องเที่ยว

มีเหลือที่สำหรับคนเดิน กลางถนนเพียงเล็ก น้อยดูเขามีความสุข กับการนั่งทานอาหาร และคุยกันจากนั้น จึงไปพักที่โรงแรม ริมทะเลสาบชื่อ Hotel Krone ในห้องอาหารของ โรงแรมมีซุปเผ็ด คล้ายต้มยำของไทยเรา และมีข้าวและกับข้าว จานใหญ่จานเดียวเป็นผัดผักรวม เทือกเขาป่าดำ และทะเลสาบ Titisee

ป่าดำเพราะมีเทือกเขา ชื่อเทือกเขาป่าดำ กั้นประเทศเยอร มันกับฝรั่งเศส มีความยาวถึง 160 กิโลเมตร ที่น่าสนใจคือมีต้น สนสีเขียวเข้มไม็ผลัด ใบตลอดปีชาวบ้านนา ไม้สนนี้มาแกะสัลก เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เมื่อผ่านบริเวณเทือก เขาป่าดำจะเห็นป่าสน มากมาย บ้านเรือนมีหลังคา ลาดเอียงมากเพื่อ ให้หิมะไหลได้เร็ว ซานฟรานซิสโก

เพราะถ้าไม่ทำ ให้ลาดเอียงมากมาก อาจทำให้หลังคา พังได้แวะชมทะเลสาบ Titisee มีเรือพานักท่องเที่ยว ไปชมทะเลสาบ และมีร้านค้าขายของ ที่ระลึกประเภทไม้แกะ สลักเป็นตุ๊กตาและ ของชาร่วยที่หลาก หลายและรูป อนุสาวรีย์เด็กฉี่

ชมย่านการค้าที่ หรูหราของกรุง บรัสเซลล์มัภัตตาคาร อาหารทะเล ซึ่งตกแต่งหน้าร้าน ด้วยอาหารทะเลนานาชนิดประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือฮอลแลนด์ กังหันลมริมถนน เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ มีภูมิประเทศที่เรียก กันว่าดินแดนแห่งน้ำ Waterland Holland  มีพื้นที่ต่ำกว่า ระดับน้ำทะเลจึงต้อง เที่ยวเมาการีวิว

สร้างกำแพงและเขื่อน กั้นน้ำทะเลแล้วทำ กังหันลมวิดน้ำออก และยังใช้กังหันลม ในการผลิตพลังงาน เพื่อใช้งานในโรงสีข้าว ใช้เลื่อยท่อนซุงให้ เป็นแผ่นกระดาน ใช้แปรสภาพเส้นใย มาเป็นเสื้ออผ้า เดิมมีกังหันลมกว่า 9000 หลัง ปัจจุบันเหลือราว 1000 หลังเนื่องจากมีการ เปลี่ยนมาใช้เครื่อง จักรไอน้ำและมอเตอร์ มากขึ้นแต่ก็ยังอนุรักษ์กังหันลม ที่เหลืออยู่ไว้คู่กับ ฮอลแลนด์ต่อไป